26/2017 Montaż fontann pływających w Parku Helenów wraz z przyłączami

Znak sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.26.2017

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP [Pobierz]

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na platformie licytacji elektronicznych – [Pobierz]

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) [Pobierz]

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia [Pobierz]

Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia [Pobierz]

Wzór umowy (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) [Pobierz]

Dokumentacja techniczna (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) [Pobierz]

Instrukcja dla Wykonawców (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia) [Pobierz]

 


3.08.2017 r. - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [Pobierz]