25/2017 Dostawa oraz montaż tablic informacyjnych i stelaży do tablic

Znak sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.25.2017

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP [Pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [Pobierz]

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) [Pobierz]

Formularz cenowy (Załącznik nr 1a) [Pobierz]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) [Pobierz]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3) [Pobierz]

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4) [Pobierz]

Wzór umowy (Załącznik nr 5) [Pobierz]

Opis i specyfikacja techniczna tablic i stelaży oraz mapy lokalizacji montażu (Załącznik nr 2 i 3 do wzoru umowy) [Pobierz]

 


2017-07-18 Informacja o unieważnieniu postępowania [Pobierz]