24/2017 Wykaszanie siedlisk łąkowych na terenach cennych przyrodniczo w obszarach lasów komunalnych

Znak sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.24.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [W związku z opublikowaniem w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przedmiotowego ogłoszenia w dn. 08.07.2017 r. (sobota) niniejsze ogłoszenia zgodnie z art. 14 ust. 2 Pzp zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego i na jego stronie internetowej w dn.  10.07.2017 r. (poniedziałek)] [Pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [Pobierz]

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) [Pobierz]

Jednolity Europejski Formularz Zamówienia (Załącznik nr 2) UWAGA! Plik XML – Plik należy zapisać na dysk, a następnie zaimportować do Serwisu Komisji Europejskiej dostępnym pod adresem  https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl w celu odczytu i edycji  [Pobierz XML]

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 3) [Pobierz]

Wzór umowy (Załącznik nr 4) [Pobierz]

Załącznik do Opisu przedmiotu zamówienia i wzoru umowy – mapy i przedmiary [Pobierz]

 


16.08.2017 r. Informacja z sesji otwarcia ofert / Informacja o unieważnieniu postępowania [Pobierz]