ZZM.WOA.ZP.2510.23.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [Pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [Pobierz]

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) [Pobierz]

Jednolity Europejski Formularz Zamówienia (Załącznik nr 2) UWAGA! Plik XML – odczyt i edycja w serwisie Komisji Europejskiej dostępnym pod adresem  https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl [Pobierz XML]

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 3) [Pobierz]

Wzór umowy (Załącznik nr 4) [Pobierz PDF]

Załącznik nr 2 do Umowy [Pobierz 23_Inwentaryzacja.zip]


8.08.2017 r. Informacja z sesji otwarcia ofert [Pobierz]

8.08.2017 r. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej [Pobierz]


16.08.2017 r. Informacja o odrzuceniu oferty Wykonawcy ARBOS Marcin Hanke, ul. Strycharska 24/40B, 93-521 Łódź [Pobierz]


24.08.2017 r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [Pobierz]