22/2017 Przebudowa ciągu pieszego w części południowo-zachodniej Parku im. J. Piłsudskiego w Łodzi

ZZM.WOA.ZP.2510.22.2017


Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP [Pobierz]

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na platformie licytacji elektronicznych – [Pobierz]

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) [Pobierz]

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia [Pobierz]

Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia [Pobierz]

Wzór umowy (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) [Pobierz]

Tabela elementów scalonych (w formacie arkusza kalkulacyjnego) (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) [Pobierz xls]

Instrukcja dla Wykonawców (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia) [Pobierz]

Dokumentacja techniczna (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia) [Pobierz]


2017.07.11 Wybór najkorzystniejszej oferty [Pobierz]