19/2017 Dostawa i montaż barier trawnikowych na Skwerze Powstańców oraz w Parku im. Stanisława Staszica

Znak sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.19.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP [Pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [Pobierz]

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) [Pobierz]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) [Pobierz]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3) [Pobierz]

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4) [Pobierz]

Wzór umowy (Załącznik nr 5) [Pobierz]


2017.05.12 Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ [Pobierz]


2017.05.16 Informacja z sesji otwarcia ofert [Pobierz]

2017.05.16 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej [Pobierz]


2017.05.30 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [Pobierz]