18/2017 - Budowa siłowni zewnętrznej w Parku im. Szarych Szeregów

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP [Pobierz]

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na platformie licytacji elektronicznych – [Pobierz]

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) [Pobierz]

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia [Pobierz]

Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia [Pobierz]

Wzór umowy (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) [Pobierz]

Tabela elementów scalonych (w formacie arkusza kalkulacyjnego) (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) [Pobierz xls]

Instrukcja dla Wykonawców (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia) [Pobierz]

Dokumentacja techniczna (Załącznik nr 7 do Ogłoszenia)[Pobierz]


2017.05.16 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [Pobierz]