16/2017 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na zagospodarowanie zespołu komórek lokatorskich na terenie Pasażu Abramowskiego

Znak sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.16.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP [Pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [Pobierz]

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) [Pobierz]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) [Pobierz]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3) [Pobierz]

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4) [Pobierz]

Spis załączników do Opisu przedmiotu zamówienia [Pobierz 1 z 2] [Pobierz 2 z 2] - Uwaga: Pliki o dużych rozmiarach. Pobieranie w zależności od prędkości łącza może potrwać od kilku do kilkunastu minut.

Wzór umowy (Załącznik nr 5) [Pobierz]


2017-04-24 Informacja z sesji otwarcia ofert [Pobierz]


2017.05.16 Wybór najkorzystniejszej oferty [Pobierz]