Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej numer sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.17.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP [Pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [Pobierz]

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) [Pobierz]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu (Załącznik nr 2) [Pobierz]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3) [Pobierz]

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4) [Pobierz]

Spis załączników do Opisu przedmiotu zamówienia [Pobierz]

Wzór umowy (Załącznik nr 5) [Pobierz]


2017.04.19 Informacja z otwarcia ofert, a także o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1 i unieważnieniu w Części 2 [Pobierz]