Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi w zakresie obiektów objętych ochroną konserwatora zabytków nr sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.15.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP [Pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [Pobierz]

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) [Pobierz doc]

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2) [Pobierz doc]

Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3) [Pobierz doc]

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4) [Pobierz doc]

Wzór umowy (Załącznik nr 5) [Pobierz]

Mapki, Opinie, Sprawozdania (plik skompresowany) (Załącznik nr 6) [Pobierz]


2017.04.12 Informacja z sesji otwarcia ofert [Pobierz]

2017.04.12 Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej [Pobierz]


2017.04.28 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [Pobierz]