Dostawa urządzeń małej architektury nr sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.7.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP [Pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [Pobierz]

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) [Pobierz]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu (Załącznik nr 2) [Pobierz]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3) [Pobierz]

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4) [Pobierz]

Wzór umowy (Załącznik nr 5a) [Pobierz]

Wzór umowy (Załącznik nr 5b) [Pobierz]


2017-04-10 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [Pobierz]

2017-04-10 Wyjaśnienia treści SIWZ (pytania wraz z odpowiedziami) [Pobierz]


2017-04-14 Informacja z otwarcia ofert [Pobierz]

2017-04-14 Wzór Oświadczenia o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej [Pobierz]


2017-04-24 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część 1 i część 2 [Pobierz]