Opracowanie dokumentacji urządzenia lasów Leśnictwa Miejskiego Nr sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.14.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [Pobierz]

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) [Pobierz doc]

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) [Pobierz doc]

Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) [Pobierz doc]

Wzór umowy (Załącznik nr 4 do Ogłoszenia) [Pobierz]


2017.04.11 Informacja z otwarcia ofert  [Pobierz]


2017.04.12 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  [Pobierz]


2017.08.28 Informacja o udzieleniu zamówienia [Pobierz]