Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla potrzeb Zarządu Zieleni Miejskiej numer sprawy ZZM.WOA.ZP.2510.11.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP [Pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [Pobierz]

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) [Pobierz doc] [Pobierz PDF]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu (Załącznik nr 2) [Pobierz doc][Pobierz PDF]

Wstępne Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3) [Pobierz doc][Pobierz PDF]

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 4) [Pobierz doc][Pobierz PDF]

Spis załączników do Opisu przedmiotu zamówienia [Pobierz zip]

Wzór umowy (Załącznik nr 5) [Pobierz]


2017.03.29 Informacja z otwarcia ofert  [Pobierz]

2017.03.29 Wzór oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej  [Pobierz]


2017-04-10 Unieważnienie postępowania w części 5 [Pobierz]


2017-04-13 Wybór oferty najkorzystniejszej w części 1, 2 i 3 [Pobierz]


2017-04-28 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [Pobierz]