Odbiór odpadów stałych z terenu cmentarzy komunalnych w Łodzi w 2017r. Znak sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.13.2017

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP [Pobierz]

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na platformie licytacji elektronicznych – Część 1 [Pobierz]

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na platformie licytacji elektronicznych – Część 2 [Pobierz]

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane na platformie licytacji elektronicznych – Część 3 [Pobierz]

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) [Pobierz doc]

Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) [Pobierz doc]

Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia) [Pobierz doc]

Wzór umowy (Załącznik nr 4a-c do Ogłoszenia) [Pobierz plik skompresowany]

Formularz ofertowy (w formacie arkusza kalkulacyjnego) (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) [Pobierz xls]

Instrukcja dla Wykonawców (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia) [Pobierz]

 


 

2017.04.04 Informacja o wybranych ofertach w Częściach I-III postępowania wraz z informacją o możliwości unieważnienia postępowania [Pobierz]

 


2017-06-22 Informacja o unieważnieniu postępowania w Częściach I-III [Pobierz]