Pielęgnacja i leczenie starodrzewia w Parku im. ks. J. Poniatowskiego i na cmentarzach komunalnych w Łodzi w 2017 r. Znak sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.4.2017

Znak sprawy: ZZM.WOA.ZP.2510.4.2017

Ogłoszenie o zamówieniu [Pobierz]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [Pobierz]

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1) [Pobierz DOC]

Jednolity Europejski Formularz Zamówienia (Załącznik nr 2) UWAGA! Plik XML – odczyt i edycja w serwisie Komisji Europejskiej dostępnym pod adresem  https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=pl [Pobierz ZIP]

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Załącznik nr 3) [Pobierz DOC]

Wzór umowy dla Części 1 (Załącznik nr 4a) [Pobierz PDF]

Wzór umowy dla Części 2 (Załącznik nr 4b) [Pobierz PDF]


2017.03.31 Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [Pobierz]


Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia [Pobierz]

Wzór umowy dla Części 1 (Załącznik nr 4a - tekst ujednolicony na dzień 29.03.2017) [Pobierz PDF]

Wzór umowy dla Części 2 (Załącznik nr 4b - tekst ujednolicony na dzień 29.03.2017) [Pobierz PDF]


2017.04.12

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ (Uwaga - zmiana terminu składania i otwarcia ofert) [Pobierz]

Dokumentacja wykonawcza wykonana przez Biuro Opracowywania Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS z Chełma (mapy, tabele z wykazem roślin wyznaczonych do wycinki lub pielęgnacji itp.) [Pobierz]


2017.04.19 

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SIWZ [Pobierz]

Opinia w sprawie zastosowania podpór i wiązań [Pobierz]


2017.04.20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [Pobierz]


2017.04.27

Odpowiedzi na pytania [Pobierz] 

 


2017-05-04 zmiana ogłoszenia [Pobierz]

2017-05-04 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [Pobierz]

2017-05-08 Opublikowane Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [Pobierz]

 


2017-05-16 Informacja z sesji otwarcia ofert [Pobierz]

2017-05-16 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej [Pobierz]

 


2017-05-26 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej [Pobierz]

 


2017-05-31 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w części 1 i części 2 [Pobierz]

 


2017-06-06 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 i części 2 [Pobierz]