Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medyczno-weterynaryjnego do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt

Pliki do pobrania:

SIWZ
Formularz ofertowy (doc)

Formularz ofertowy (pdf)

Wstępne oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z  postępowania (doc)

Wstępne oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia z  postępowania (pdf)

Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej (doc)

Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej (pdf)

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik o charakterze wyłącznie pomocniczym) (doc)

Wzór pełnomocnictwa dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik o charakterze wyłącznie pomocniczym) (pdf)

Opis przedmiotu zamówienia

Istotne postanowienia umowy

Ogłoszenie

2016-09-30 Odpowiedzi

2016-09-30 Modyfikacja SIWZ

2016-09-30 Opis przedmiotu zamówienia (tekst ujednolicony)

2016-10-04 Odpowiedzi

2016-10-04 Modyfikacja SIWZ

2016-10-04 Opis przedmiotu zamówienia (tekst ujednolicony)

2016-10-07 Odpowiedzi

2016-10-07 Modyfikacja SIWZ

2016-10-07 Opis przedmiotu zamówienia (tekst ujednolicony)

2016-10-07 Formularz ofertowy (tekst ujednolicony) (doc)

2016-10-07 Formularz ofertowy (tekst ujednolicony) (pdf)

2016-10-07 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2016-10-12 Informacja z otwarcia ofert

2016-10-12 Zestawienie ofert

2016-10-14 Informacja o unieważnieniu Części 5 i 6  

2016-10-24 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 1

 

2016-11-10  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części 2, 3 i 4