Informacja o realizacji zadania: 

Opracowanie dokumentacji urządzenia lasu

Projekt dofinansowany ze  środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji

 

 

www.zainwestujwekologie.pl

 

Całkowita wartość zadania:154.848,00 zł

 

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 68.500,00 zł

 

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Łodzi.

 

W zakres zadania wchodzi:

-    opracowanie dokumentacji urządzenia lasu (uproszczonych planów urządzenia lasu
i inwentaryzacji stanu lasu), w tym w formie elektronicznej (baz danych i map numerycznych);

-    opracowanie raportu o oddziaływaniu projektów ww. dokumentacji na środowisko (jeśli organ właściwy wskaże taką potrzebę) i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko projektów ww. dokumentacji;

-    wykonanie prac geodezyjnych, w szczególności opracowanie dokumentacji (operatów geodezyjnych) w celu wprowadzenia zmian - aktualizacji danych ewidencji gruntów;

-    zakup i wdrożenie niezbędnego sprzętu i oprogramowania do obsługi i aktualizacji opracowanej dokumentacji urządzenia lasu oraz wspomagających prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną na podstawie opracowanej dokumentacji.