DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zarządu Zieleni Miejskiej.

 

Data publikacji strony internetowej: [2012-01-01].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2021-03-26].

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • - część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • - brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów

Wyłączenia:

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [2021-03-26].
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu w zakresie dostępności strony internetowej BIP jest Adam Bandel,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 632-75-79 wew.255. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy kierować do sekretariatu Zarządu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 42-632-13-83

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich


Dostępność architektoniczna

 

Do budynków ZZM można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
94-3030 Łódź, Konstantynowska 8/10 – obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • - Siedziba główna Zarządu Zieleni Miejskiej


94-004 Łódź, ul. Retkińska 39/65
– budynek socjalny i sala dydaktyczna zapewnia przestrzenie wolne od barier architektonicznych

 • - Wydział Ogród Botaniczny


90-329 Łódź, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 61
– część udostępniona zwiedzającym jest wolna od barier architektonicznych

 • - Palmiarnia Ogrodu Botanicznego


91-725 Łódź, al. Palki 9
– podjazd do kaplicy i toalety

 • - Cmentarz Komunalny „Doły”


92-423 Łódź, ul. Przybyszewskiego 325
– podjazd do kaplicy, kancelarii i toalety

 • - Cmentarz Komunalny „Zarzew”


91-231 Łódź, ul. Hodowlana 28/30
– obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • - Cmentarz Komunalny „Szczecińska”


91-518 Łódź, Wycieczkowa 103
– obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • - Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt


91-509 Łódź , Łagiewnicka 305
– obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • - Leśnictwo Miejskie w Łodzi


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi obsługuje osoby niesłyszące w głównej siedzibie Zarządu w
Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10

 
Pliki do pobrania:
Obowiązek informacyjny o zapewnieniu dostępności cyfrowej
Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (DOC)
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego